Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller då Köksspecialisten i Stockholm AB (559270-0479) tillhandahåller tjänster till en konsument eller näringsidkare och har uppdaterats 2020-09-18.

De tjänster som Köksspecialisten i Stockholm AB tillhandahåller antingen via egen personal eller via underentreprenörer är målningsarbete, snickeriarbete, elarbete, golvarbete, plattsättningsarbete och VVS-arbete. Tjänsten specificeras i avtal mellan kund och Köksspecialisten i Stockholm AB (”Offert”).

Offert/avtal är subsidiärt till våra allmänna villkor. De allmänna villkoren kompletteras av text återfunnen på www.koksspecialisten.se samt den text som återfinns i offert.

Avtalet ska anses ingånget när Köksspecialisten i Stockholm AB skriftligen, muntligen eller via elektronisk accept har fått en bekräftelse av kundens beställning. Köksspecialisten i Stockholm AB tillhandahåller tjänsten på ett fackmannamässigt sätt och i överenskommelse med offert. Köksspecialisten i Stockholm AB har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt offert om så krävs. Genom godkännande av den givna offerten till kund godkänner kunden de övriga villkor som återfinns nedan i detta dokument. Hänvisning till detta dokument återfinns i den givna offerten. Det är av vikt att kunden förstår att när den givna offerten godkänns så har kunden samtyckt till en offert med beräknade priser och ej fasta priser.

I offert anges och återfinns information att mot privatpersoner ges arbetskostnad inklusive moms och efter ROT-avdrag och offert mot företag eller bostadsrättsföreningar ges priser exklusive moms. Kund måste med dessa villkor själva be om priserna före ROT- avdrag om detta inte angivits i offerten. Gällande ROT-avdrag följer Köksspecialisten i Stockholm AB de regelverk och bestämmelser givna av Skatteverket. Parterna är överens om att avtalat arbetet ska utföras med ROT-avdrag om inte annat specificerats i offert. Beställaren är skyldig att betala återstående arbetskostnad till Köksspecialisten i Stockholm AB om Skatteverket helt eller delvis inte medger utbetalning efter ansökan eller återkräver redan utbetalt skattereduktionsbelopp. Detta gäller inte om skälet för att utbetalning inte medges eller återkrävs beror på någon omständighet som Köksspecialisten är ansvarig för.

Betalning av återstående arbetskostnad ska ske inom 10 dagar från den dag Köksspecialisten framställt krav. Beställaren försäkrar att han/hon är ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt/ägarlägenhet, samt att beställaren nyttjar densamma.

Entreprenören gör avdrag för skattereduktion på priset för arbete (gäller inte material och övriga kostnader) enligt gällande lagstiftning. Köksspecialisten i Stockholm AB utgår från Skatteverkets regler den dag offert sammanställs. Uppskattning av materialkostnader kan ges av projektansvarig men det är viktigt att förstå att kostnaden endast är en uppskattning. Detta på grund av att material finns i ett flertal prisklasser och typer och att kund kan komma att önska en viss typ av märke på dennes material. Om fast pris på materialkostnad ges så framgår det i given offert. Genom godkännande av offert så godkänner kund att Köksspecialisten i Stockholm AB har rätt att hyra in det eller de verktyg som krävs för utförande av diverse arbetsuppgifter. Kunden godkänner även att detta är en kostnad som Köksspecialisten i Stockholm AB har rätt att ålägga kunden. Exempel på sådana kostnader är bland annat hyrkostnad av bilningshammare vid badrumsrenoveringar, hyrkostnad av speciellt utformad stege vid speciella målningsarbeten eller liknande. Om offert skrivs och godkänns av kund utan att ett kundbesök har genomförts av någon av företagets projektledare så har företaget rätt att justera offerten vid projektstart. Detta då det endast går att ge uppskattningar på det beskrivet och det finns risk för regleringar i vad för åtgärder som krävs när projektledare kommer till arbetsplatsen. Vilken typ av justering i arbetskostnad, materialkostnad som genomförs varierar från projekt till projekt.

Kund förstår, genom godkännande av detta dokument, att om ÄTA-arbeten (ändringar/tilläggsarbeten) genomförs så blir även arbetskostnaden och materialkostnaden högre samt arbetstiden längre. Ett exempel på ÄTA-arbete är exempelvis om det i offert anges att två x strykningar men det krävs en tredje strykning för ett fullvärdigt resultat så ses den tredje strykningen som ett ÄTA-arbete. Genom godkännande av offert godkänner kund även att denne förstått samtliga övriga tillkommande kostnader som finns specificerade på offerten. Direkta ändringar eller tilläggsarbeten som kund gör till hantverkare betraktas omgående som ett ÄTA-arbete och debiteras enligt företagets timdebitering. Köksspecialisten i Stockholm AB ser därmed helst att  ändringar och tillägg kommuniceras via projektledare. Om det har givits en offert som benämns som ”fast pris” så är detta specificerat på endast det genomförande i den skriva offerten. Om kunden därefter väljer att göra ÄTA-arbeten så är det viktigt att förstå att detta kommer faktureras utöver den så kallade fast pris-offerten och att samtliga arbeten av ÄTA-karaktär ej ges i form av fast pris om detta inte specifikt överenskommits med kunden. Kund godkänner genom dessa villkor även att ett ÄTA-tillägg kan ske genom muntlig överenskommelse, per sms eller per mail. En muntlig överenskommelse accepteras som tillägg på samma vis som en skriftlig överenskommelse. Om projektansvarige informerar om ett eller flera tilläggsarbeten men inte ger någon prisuppskattning så godkänner kund att dessa debiteras per arbetstimme. Samtliga tilläggsarbeten förlänger den totala arbetstiden, oavsett tilläggets storlek.

Slutbesiktning föreslås av Köksspecialisten i Stockholm AB vid större projekt och är ej något som nödvändigtvis krävs vid mindre projekt. Vid mindre projekt genomför ansvarig projektledare en slutbesiktning på egen hand. Vad som klassas som ett större projekt och mindre projekt avgörs av projektledare. En slutbesiktning genomförs om kund önskar det tillsammans med ansvarig projektledare. Om kund önskar slutbesiktning genomförd av extern firma med tillhörande besiktningsman så tillfaller kostnaden kunden. Vid en besiktning av extern firma krävs det att en representant från Köksspecialisten i Stockholm AB närvarar. Genom godkännande av offert så godkänner kund att eventuella besiktningsanmärkningar ej ger kund rätt att hålla inne på mer än tio procent av offertvärdet. Detta innebär att nittio procent av offertvärdet ska betalas innan den givna kundfakturan förfaller.

Genom godkännande av offert och därmed godkännande av dessa allmänna villkor så godkänner kund en faktureringsavgift på femtio kronor per faktura och med en dröjsmålsräntesats på tjugofyra procentenheter. Fakturering kan ske på olika sätt och vilken faktureringsmodell som anpassas beslutas av Köksspecialisten i Stockholm AB och kan ej överklagas. När projektet betraktas av större karaktär så sker fakturering enligt någon av följande betalningsplaner; Faktura ett: Tjugofem procent delbetalning sker efter cirka tjugofem procent av arbetstiden. Dessa tjugofem procent innehåller cirka tjugofem procent av total beräknad arbetskostnad i grundoffert och det material som finns registrerat fram till den dag fakturan sammanställs. Denna faktura benämns som delfaktura. Faktura två: Cirka tjugofem procent betalning sker efter cirka femtio procent av arbetstiden och det material som finns registrerat fram till den dag fakturan sammanställs. Faktura tre: Cirka tjugofem procent betalning sker efter cirka sjuttiofem procent av arbetstiden och det material som finns registrerat fram till den dag fakturan sammanställs. Faktura fyra: Cirka tjugofem procent betalning sker efter hundra procent av arbetstiden och det material som finns registrerat fram till den dag fakturan sammanställs. Faktura fem: Eventuellt överstigande femton procent arbetskostnad. Eventuella ÄTA-arbeten med tillhörande material faktureras separat. Eventuellt golvslipningsarbete, tröskelslipningsarbete och/eller golvläggningsarbete kan faktureras separat vid utfört arbete då detta generellt faktureras enligt fasta kvadratmeterpriser och/eller styckpriser. Material kan faktureras veckovis vilket i sådana fall specificeras i godkänd offert.

En annan typ av betalningsplan är följande; likt ovanstående betalningsplan men med färre delfakturor. Detta gäller vid mindre projekt som understiger två veckors total arbetstid. ÄTA-arbeten kan faktureras separat när som helst under projektets gång. Detta beslut tas av Köksspecialisten i Stockholm AB:s administration. ÄTA-arbeten kan i vissa fall inkluderas i delfakturor och/eller slutfaktura.

Kund erhåller tillsammans med fakturan en materialspecifikation. Dessa sammanställs efter Köksspecialisten i Stockholm AB:s egen mall och är den information som ges till kund. Genom godkännande av dessa villkor har kund förstått att Köksspecialisten i Stockholm AB har rätt att fakturera ett påslag på femton procent på materialkostnad gentemot leverantörens listpriser. Samtliga delfakturor innehåller sju dagar netto om faktura är ställd till privatperson. Samtliga delfakturor ställda till bostadsrättsförening eller företag innehåller femton dagar netto. Köksspecialisten i Stockholm AB besitter enligt svensk lagstiftning rätt att avbryta ett projekt om delfaktura ej betalas i tid av kund. Slutfakturor innehåller sju, alternativt tio dagar netto om faktura är ställd till privatperson vilket är ett beslut som fattas av Köksspecialisten i Stockholm AB. Slutfakturor ställda till bostadsrättsförening eller företag innehåller trettio dagar netto. Det belopp som kunden ska betala anges på given faktura. Fakturan förfaller till betalning den dag som anges på given faktura. Fakturan ska betalas i den valuta och till det konto som anges på given faktura. Betalningen anses fullgjord när den är Köksspecialisten i Stockholm AB tillhanda.

Fakturanummer ska anges på faktura. Om kunden inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen har Köksspecialisten i Stockholm AB rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt till dröjsmålsränta enligt lag. Genom godkännande av dessa villkor godkänner även kund att dröjsmålsränta baseras per dag.

Vid vissa projekt kan avtal om vite skrivas. Du som kund accepterar att detta ter sig genom bestämmelser om att vite träder i kraft endast om det ej för kund möjligt att flytta in vid angivet datum och om det därigenom påverkar kunden ekonomiskt. Vite gäller ej om försening åläggs kunden såsom exempelvis material och/eller inredning beställt av kund eller tilläggsarbeten som påverkar arbetstiden. Vite når ett maxbelopp på tjugofem tusen kronor om inget annat avtalats. Vitesklausul skrivs i mall från Köksspecialisten i Stockholm AB och ska signeras av behörig representant från Köksspecialisten i Stockholm AB

Generellt ges två års garanti vid arbete utfört av Köksspecialisten i Stockholm AB. Garantier på material ges endast om material är inköpt via Köksspecialisten i Stockholm AB och betalt till Köksspecialisten i Stockholm AB. Detta innebär att material inköpt direkt av kund från egenvald leverantör så gäller ej Köksspecialisten i Stockholm AB:s garantier. Det finns exempel på när garantier ej gäller och detta kan vara; om kund får rekommenderat av projektledare och/eller hantverkare att sätta microlit i tak för att nå bästa resultat men kunden ändå väljer att genomföra en annan typ av åtgärd som kan betraktas som budgetlösning så gäller ej garanti på två år. Ett annat exempel på när garanti utgår är om renoveringsåtgärder innefattar att exempelvis en strömbrytare plockas bort och sätts tillbaka efter målningsarbete vilket leder till att strömbrytaren ej fungerar. Köksspecialisten i Stockholm AB ersätter endast strömbrytaren om den är nyare än fem år. Ytterligare ett exempel kan vara vid målning av en dörr eller ett fönster. Då kan ej Köksspecialisten i Stockholm AB garantera att dörr eller fönster ej sväller som resultat av målningsarbetet. Om kund därefter önskar åtgärd så betraktas det som ÄTA-arbete och genomförs ej kostnadsfritt. Kunden accepterat att Köksspecialisten i Stockholm AB måste kunna frångå branschregler och fackmannamässigt utförande om fastighetens förutsättningar kräver detta. Detta kan till exempel vara lutning av fastighetens befintliga tak, väggar och golv eller handikappanpassade mått vid håltagningar genom bärande konstruktion. Detta gäller främst äldre fastigheter byggda tidigare än år 1950. Gällande golvslipningsarbete och pigmenteringar av golv så godkänner härmed kund att denne aldrig kan förvänta sig samma resultat som finns på bild eller prover hos leverantörer. Detta då golv reagerar olika på behandling och beroende på det befintliga golvets egenskaper, åldrande samt befintlig färg i träet gör att slutresultatet varierar. Köksspecialisten i Stockholm AB ämnar sträva efter ett sådant likt resultat som möjligt men kan aldrig garantera en hundraprocentig kopia av inspirationsbild eller liknande.

Beställaren förstår att denne behöver ansvara för att hantverkarna har tillgång till arbetsplatsen under hela projekttiden för att kunna utföra sitt arbete utan hinder. Köksspecialisten rekommenderar att nödvändiga nycklar och koder överlämnas i form av att en nyckelkvittens undertecknas och återlämnas snarast efter projektets avslutande. Om beställaren av någon anledning inte vill överlämna nödvändiga accesser till Köksspecialisten så ansvarar beställaren till fullo för att hantverkarna kan komma och gå utan hinder vid behov utan att behöva meddela beställaren härom i förtid. I de fall hantverkare skulle hamna i ett läge då de inte har möjlighet att komma in på arbetsplatsen pga kundens underlåtenhet att överlämna accesser och kunden inte heller har någon på plats som kan släppa in hantverkaren så att denne kan utföra sitt arbete och måste åka därifrån för att senare återvända igen så är beställaren medveten om att den tid som åtgår faktureras som ÄTA-arbete. Beställaren ansvarar även för att faciliteter för toalettbesök och mikrovågsugn finns tillgängliga för hantverkarna. Klausulen om krav på fungerande toalett gäller inte om uppdraget berör ett arbete som involverar att faciliteten är ur bruk, t.ex. badrumsrenovering. Beställaren ska lämna hantverkaren erforderligt tillträde samt genom att flytta bohag och andra föremål, se till att arbetsplatsen är i ett sådant skick att arbetet kan utföras.

Alla ritningar och tekniska handlingar som hantverkaren överlämnat till beställaren förblir hantverkarens egendom och får inte i ett illojalt syfte delges eller överlämnas till utomstående. Bilagor till anbud, som inte antas, ska återlämnas till hantverkaren.

Hantverkaren ska ha allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Beställaren ska vara medförsäkrad. Hantverkaren ska vidare ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet under entreprenadtiden och under två år efter entreprenadens godkännande.

När avtalet ingåtts så har även start- och slutdatum för projektet specificerats och Köksspecialisten i Stockholm planerar omedelbart in arbetet och personal i sitt schema för att kunna utföra uppdraget enligt avtalad tidsram. Om kund av någon anledning skulle vilja boka om eller genomföra ändringar i vad som redan avtalats så är detta endast möjligt efter Köksspecialisten i Stockholm AB’s skriftliga godkännande därom.

I de fall då kunden beställt material eller liknande från tredje part så måste allt material finnas på plats för att Köksspecialisten ska kunna fullgöra sitt arbete vid överenskommet startdatum för projektet. Om någon del av materialet saknas så har Köksspecialisten rätt att påbörja arbete samt utföra alla de delar av arbetet som Köksspecialisten anser är möjligt att färdigställa och därefter fakturera arbetet i sin helhet enligt överenskommen offert samt ansöka om ROT-avdraget. I de fall leverans från tredje part ej varit komplett och arbetet slutförts enligt ovan så erbjuder sig Köksspecialisten att återkomma till kunden och slutföra arbetet på nytt överenskommet datum som passar båda parter om kunden önskar detta. Ytterligare resor och arbetstid för detta faktureras kunden i så fall såsom ÄTA arbete med en reducerad timtaxa på 500kr ex moms innan ROT. Köksspecialisten i Stockholm AB kan aldrig hållas ansvarigt för förseningar eller tilläggskostnader som uppstår pga. att tredje part inte levererat material, möbler, stommar eller liknande (men ej uteslutande) i tid. Köksspecialisten ska inte heller involveras i ärenden enligt ovan utan det är upp till beställaren att kontakta och lösa eventuella leveransproblem direkt med leverantören så att Köksspecialisten kan utföra sitt arbete på utsatt tid.

Eventuella tvister rörande detta avtal skall avgöras i Stockholms tingsrätt som första instans.